Nytt styre

Styret 2020

Ernst EriksenStyremedlem
Per NicholaisenKasserer
Kurt Jarle JohansenWebansvarlig
Mette C StrøksnesStyremedlem
Liza Baltzersen UtheimStyremedlem
Lars Skjelstad Vara styremedlem